پس از ارسال درخواست ورود به کمپ شتابدهی شنوا ، پروفایل شما توسط دپارتمان های مختلف شنوا ، بررسی می شود.

فرم درخواست شتابدهی

در صورت داشتن تیم کامل و محصول اولیه، برای ورود به کمپ دعوت به مصاحبه می شوید و در غیر این صورت اطلاعات شما برای همکاری با شرکت ها و سازمان های بزرگ، ذخیره می شود.در صورت ایجاد فرصت همکاری، شما به مصاحبه دعوت می شوید و در صورت تمایل، این امکان از سوی شتابدهنده شنوا ایجاد می شود.

جهت درخواست ورود به شنوا فرم زیر را پر کنید