معرفی اکوسیستم سنگاپور : شتابدهنده شنوا

ظرفیت‌های گسترده سنگاپور در حوزه‌های فناوری مالی، ابرداده و رسانه دیجیتال سنگاپور که بیشتر به خاطر دورنمای فناوری مالی ¬اش شهرت دارد، به هیچ وجه یک زیست بوم استارتاپی تک بعدی نیست. تعهد مداوم دولت…